Zmluvné podmienky/ Kurzy kreslenia, maľovania VytFit v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníkTieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Výtvarnými kurzami VytFit a účastníkom kurzov a sú pre obe strany záväzné.

Prihlásenie a storno prihlášky

 • Po vyplnení písomnej prihlášky a zahájení úvodnej lekcie vzniká medzi ateliérom VytFit a prihláseným zmluvný vzťah.

Úhrada kurzovného

 • Kurz sa uhrádza ako celok jednorazovým poplatkom a.) min. 2 dni vopred prevodom na číslo účtu Vytfit IBAN: SK8965000000000020258463 BIC: POBNSKBA (ako účel platby sa uvádza meno + názov kurzu) b.) najneskôr na prvom stretnutí platbou v hotovosti (príjmový poklad. blok)

Dochádzka, Zameškané hodiny

 • V priebehu kurzu by mali byť v jeho danom časovom rozsahu (10, alebo 7 týždňov) absolvované všetky stretnutia. Nahrádzajú sa len hodiny ospravedlnené min. deň vopred (osobne, e-mailom, telefonicky).
 • Absencie na hodinách, ktoré neboli ospravedlnené podľa pravidiel VytFit, sa chápu ako premeškané bez nároku na náhradu.
 • Náhradný termín lekcie, ktorý je medzi lektorom a účastníkom zjednaný, je záväzný. Náhrady už raz nahrádzaných hodín sa neposkytujú.
 • V prípade mimoriadneho zrušenia hodín zo strany kurzov VytFit, budú lekcie v plnom rozsahu nahradené.
 • Špeciálnym požiadavkám ( absencie v rámci prázdnin, z dôvodu pracovnej cesty, sviatku, alebo absencie s nevyhnutnosťou prerušenia kurzu- do max.2 týždňov/ z vážnych zdravotných dôvodov) je možné vyhovieť až po osobnom dohovore.
 • Zaplatené kurzovné sa nevracia, (ako v prípade predčasného ukončenia kurzu, tak v prípade premeškaných lekcii). 

Uplatnenie darčekového poukazu

 • Je v záujme držiteľa DP prihlásiť sa a začať s kurzom najneskôr do dátumu platnosti DP. Možnosti odkladu kurzu mimo dátum platnosti DP sa neposkytujú.
 • DP je neprenosný (viaže sa len na meno, priezvisko, na ktorý bol vystavený).

Ochrana osobných údajov

 • Návštevník kurzu vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu.Všetky poskytnuté osobné údaje sú spracované výlučne pre interné potreby Výtvarných kurzov VytFit a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Výtvarné relaxcentrum VytFit- Ladislav Mareš, Gaštanová 8, 81104 Bratislava- staré mesto, IČO: 41330951, DIČ: 1074009750
Poznámka: Výtvarným kurzom VytFit nevyplýva povinnosť evidencie ERP/VRP/ORP

>> NASPAŤ NA PRIEBEH >> KONTAKT, PRIHLÁŠKA