KREATÍVNA SEKVENCIA

(10 týždenný kurz kresby a maľby, 1x do týždňa, 2×60 min, 4-7 osôb v skupine)

Seriál výtvarných techník a štýlov predstavuje kreatívny program, otvorený pre každého (bez rozdielu veku a predošlých skúseností), kto má chuť a nasadenie tvorivo sa realizovať, hoci od poslednej výtvarnej na základnej škole ubehlo viac ako desaťročie. Kurz je založený na sviežom mapovaní príbehu dejín umenia (s dôrazom na koniec 19., cez celé 20. storočie až po súčasnosť), na zúčastnení sa jeho premien, formou tvorivých sond do jeho najvýznamnejších období. Do chronologicky nadväzujúcich dejstiev kurzu účastník vstupuje aktívne, vždy s inou optikou (cez študijno-tvorivé úlohy kresby, maľby, grafiky…), vciťujúc sa do úlohy tvorcu daného obdobia (štýlu). Tak s každou novou úlohou, vždy vo vzťahu s predchádzajúcimi, narastá vhľad do súvislostí, nové skúsenosti, technický, výrazový potenciál a škála možností realizácie. V rámci oboznamovania sa s ABCedou kresby a maľby (s vhodným využitím prvkov arteterapie) sa účastník stretáva s oslobodeným ne/konvenčným vnímaním, odvážnymi vizuálnymi operáciami, experimentom, tvorivými akčnými, ale aj meditatívnymi polohami tvorby. Cez vstupy do svetov moderného a súčasného umenia nachádza odraz/obraz vlastnej identity, pocit životnej radosti, čo dosvedčí jeho výsledná séria zmysluplných diel. Kurz sa tak so svojou originalitou, univerzálnou koncepciou (vyhovujúcou ako začiatočníkom, tak skúsenejším), môže stať ideálnou štartovacou plochou pre skryté talenty, navigátorom maliarov laikov, miestom rozšírenia si obzoru či poľa kreativity pre tvorivcov z iných oblastí ako je umenie, ale taktiež prípravným útočiskom uchádzačov o štúdium na strednej či vysokej škole.

Program kurzu:

  • Oboznamovanie sa s elementárnymi, klasickými postupmi zobrazovania tradičných tém (zátišie, portrét, figúra, krajinomaľba…), s možnosťami základných kresliarskych a maliarskych výrazových prostriedkov, s princípmi kompozície, s prácou s farbou, atď.
  • Experimentovanie s aktuálnymi výtvarnými technikami v médiu kresby, maľby, grafiky (priestorového vytvárania). Odkrývanie zvláštností jednotlivých disciplín vo vzťahu a dopĺňaní sa s inými médiami ako sú fotografia, hudba, film, reklama, masmédiá, digitálne médiá, atď.
  • Účastník sa stretne s technikou kresby uhľom, rudkou, ceruzou, perom, suchým a olejovým pastelom, s maľbou temperovými, olejovými, akrylátovými a akvarelovými farbami, so základmi farebnej grafiky, a s množstvom kombinovaných techník.
  • Program kurzu vychádza z tvorby svetových osobností umenia, ich diel, ideí, výtvarných metód a postupov. V rámci riešení zadaných tém sa kladie dôraz aj na objavné spracovania a zaujatie vlastných postojov k daným témam. (Každý si odnesie viac ako 25 originálnych výtvorov).
  • Súčasťou každého stretnutia je otvorený rozhovor, diskusia, ku každej téme sú k dispozícii textové prílohy a obrazový materiál (videoprojekcia). Cieľom kurzu je okrem jednoduchej orientovateľnosti v dejinách, aj schopnosť kreatívnych reflexií v iných oblastiach života, schopnosť komplexného vnímania umenia, výtvarného diela, jeho zmyslu a poslania.
  • Pre aktívnejších sú v ponuke domáce úlohy, ako aj možnosť intenzívnejších návštev, reálnou môže byť účasť na spoločnej, alebo realizácia samostatnej výstavy.

Cena 10 týždenného kurzu Kreatívna sekvencia je 229,9 €/osoba.
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (rôzne druhy papiera, temperové, akrylové, olejové a akvarelové farby, suché pastely, ploché a guľaté štetce, tuhy, uhly, rudky, plastickú gumu, špachtle, nepáchnúce médium do olejových farieb, palety, podložky na kreslenie, predlohy na maľovanie, maliarske plátna na ráme a iný materiál).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA