KREATÍVNA SEKVENCIA
(Cesta svetom výtv. techník a štýlov za 90 dní, 10 týždenný kurz kresby a maľby, 2 x 60 min, 1x do týždňa, 4-7 osôb v skupine)

Seriál výtvarných techník a štýlov predstavuje kreatívny program, otvorený pre každého (bez rozdielu veku a predošlých skúseností), kto má chuť a nasadenie tvorivo sa realizovať, hoci od poslednej výtvarnej na základnej škole ubehlo viac ako desaťročie. Kurz je založený na sviežom mapovaní príbehu dejín umenia (s dôrazom na koniec 19., cez celé 20. storočie až po súčasnosť), na zúčastnení sa jeho premien, formou tvorivých sond do jeho najvýznamnejších období. Do chronologicky nadväzujúcich dejstiev kurzu účastník vstupuje aktívne, vždy s inou optikou (cez študijno-tvorivé úlohy kresby, maľby, grafiky…), vciťujúc sa do úlohy tvorcu daného obdobia (štýlu). Tak s každou novou úlohou, vždy vo vzťahu s predchádzajúcimi, narastá vhľad do súvislostí, nové skúsenosti, technický, výrazový potenciál a škála možností realizácie. V rámci oboznamovania sa s ABCedou kresby a maľby (s vhodným využitím prvkov arteterapie) sa účastník stretáva s oslobodeným ne/konvenčným vnímaním, odvážnymi vizuálnymi operáciami, experimentom, tvorivými akčnými, ale aj meditatívnymi polohami tvorby. Cez vstupy do svetov moderného a súčasného umenia nachádza odraz/obraz vlastnej identity, pocit životnej radosti, čo dosvedčí jeho výsledná séria zmysluplných diel. Kurz sa tak so svojou originalitou, univerzálnou koncepciou (vyhovujúcou ako začiatočníkom, tak skúsenejším), môže stať ideálnou štartovacou plochou pre skryté talenty, navigátorom maliarov laikov, miestom rozšírenia si obzoru či poľa kreativity pre tvorivcov z iných oblastí ako je umenie, ale taktiež prípravným útočiskom uchádzačov o štúdium na strednej či vysokej škole.

Program kurzu:

 • Oboznamovanie sa s elementárnymi, klasickými postupmi zobrazovania tradičných tém (zátišie, portrét, figúra, krajinomaľba…), s možnosťami základných kresliarskych a maliarskych výrazových prostriedkov, s princípmi kompozície, s prácou s farbou, atď.
 • Experimentovanie s aktuálnymi výtvarnými technikami v médiu kresby, maľby, grafiky (priestorového vytvárania). Odkrývanie zvláštností jednotlivých disciplín vo vzťahu a dopĺňaní sa s inými médiami ako sú fotografia, hudba, film, reklama, masmédiá, digitálne médiá, atď.
 • Účastník sa stretne s technikou kresby uhľom, rudkou, ceruzou, perom, suchým a olejovým pastelom, s maľbou temperovými, olejovými, akrylátovými a akvarelovými farbami, so základmi farebnej grafiky, a s množstvom kombinovaných techník.
 • Program kurzu vychádza z tvorby svetových osobností umenia, ich diel, ideí, výtvarných metód a postupov. V rámci riešení zadaných tém sa kladie dôraz aj na objavné spracovania a zaujatie vlastných postojov k daným témam. (Každý si odnesie viac ako 25 originálnych výtvorov).
 • Súčasťou každého stretnutia je otvorený rozhovor, diskusia, ku každej téme sú k dispozícii textové prílohy a obrazový materiál (videoprojekcia). Cieľom kurzu je okrem jednoduchej orientovateľnosti v dejinách, aj schopnosť kreatívnych reflexií v iných oblastiach života, schopnosť komplexného vnímania umenia, výtvarného diela, jeho zmyslu a poslania.
 • Pre aktívnejších sú v ponuke domáce úlohy, ako aj možnosť intenzívnejších návštev, reálnou môže byť účasť na spoločnej, alebo realizácia samostatnej výstavy.

Cena 10 týždenného kurzu Kreatívna sekvencia je 229,9 €/osoba.
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (rôzne druhy papiera, temperové, akrylové, olejové a akvarelové farby, suché pastely, ploché a guľaté štetce, tuhy, uhly, rudky, plastické gumy, špachtle, nepáchnúce médium do olejových farieb, palety, podložky na kreslenie, predlohy na maľovanie, maliarske plátna na ráme a iný materiál).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
ČB KRESBA- Svet kreslenia pre každého

(10 týždňový kurz, 2x 60min, 1x do týždňa, 4-6 osôb v skupine)

Program 3 mesačného, integrovaného kurzu rozšírenej kresby je zameraný všestranne. Obsahom kurzu je osvojovanie si základných kresliarskych zručností cez oboznamovanie sa so základnými technikami a postupmi výstavby obrazu, ako predpokladu k optimálnemu zvládnutiu realistickej kresby portrétu, figúry, aktu, zátišia (priestorových objektov v perspektíve) a kresby krajinných scenérií . V cca 20 vzájomne nadväzujúcich, vecných štúdiách (podľa predlôh a modelov) sa každý oboznámi s technikami kresby uhlom, rudkou, ceruzou, kriedou, pastelom a perom, s kombinovanými technikami a s voľným experimentovaním. Kurz je určený pre začiatočníkov laikov, ktorí sa chcú naučiť kresliť, skúsenejších a zároveň pre všetkých, ktorí si na prácu s farbou ešte chcú počkať, alebo si k nej nevytvorili vzťah. Program výuky je variabilný, a preto môže byť zameraný výlučne len na jednu z oblastí, napr. kresbu portrétu alebo figúry, aktu, alebo prispôsobený požiadavkám špeciálnych záujemcov, ktorých predstavujú budúci tvorcovia animácií a dizajnu.

Program 10 týždňového kurzu Kresby:

 • Analýza priestorových objektov (kresba zátišia, návrh kompozície tvarov v priestore, vizovanie – postupy merania proporcii, lineárna a tónovaná kresba, kresba drapérie).
 • Portrét sádrového modelu (kresba fragmentov tváre, ruky, nohy, hlavy, valér, stupňovanie tónov…).
 • Kresba hlavy, portrét, autoportrét (kombinované techniky, pozadie, efekty, lesky…)..
 • Stojaca a sediaca figúra, figurálna kompozícia (kresba aktu, anatómia ľudskej postavy…).
 • Krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, perspektíva…).

Cena 10 týždenného kurzu „ČB KRESBA – kreslenie pre každého“ je 219,9 €/osoba.
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky.

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
IMITÁCIA REALITY

(10 týždenný kurz základov klasickej kresby a maľby, 1x týždenne, 2x 60 min, 4-6 osôb v skupine)

Pre nadšencov tradičných žánrových disciplín (zátišie, portrét, figúra, krajina atď.), je v ponuke integrovaný
Kurz klasických, kresebných a maliarskych štúdií. Jeho program spočíva v úsilí o nadobúdanie remeselnej zručnosti formou prevažne realistických štúdií (prepisov videnej skutočnosti podľa predlôh a modelov) a oboznamovania sa s výrazovými možnosťami základných výrazových prostriedkov (bod, línia, tvar, škvrna), za súčasného osvojovania si princípov kompozície, perspektívy, znalostí anatómie, práce s farbou, atď. Cieľom kurzu je tak sprostredkovať čo najhlbší vhľad do problematiky základov výtvarnej tvorby, ktorý môže účastník po jeho ukončení naďalej rozvíjať v nadväzujúcom kurze. Program výuky je variabilný, a preto môže byť zameraný výlučne len na jednu z oblastí, napr. kresbu a maľbu portrétu, ako aj prispôsobený požiadavkám špeciálnych záujemcov, ktorých predstavujú budúci tvorcovia animácií a dizajnu.

Program 10 týždňového kurzu Základov kresby a maľby:

 • Analýza priestorových objektov (kresba a maľba zátišia, drapérie, návrh kompozície, náčrt…)
 • Portrét sádrového modelu (kresba, maľba ruky, nohy, hlavy, farebná skica, stupňovanie tónov…)
 • Maľba hlavy podľa živého modelu (technika maľby olejovými farbami, pozadie, farebné efekty, lesky…)
 • Stojaca a sediaca figúra (kresba a maľba aktu, anatómia ľudskej postavy…)
 • Krajina a perspektíva (konštrukcia krajiny, vzťah hĺbky a farby…)

Cena 10 týždenného kurzu Imitácia reality je 219,9 €/osoba.
Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky (rôzne druhy papiera, temperové, akrylové, olejové, akvarelové farby, suché pastely, maliarske plátna, štetce, tuhy, kriedy, rudky, gumy, špachtle, nepáchnuce riedidlo do olejových farieb, podložky na kreslenie, maliarsku lepenku a iný materiál).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
AKRYL- Techniky maľby od A po Z

(7 týždenný kurz základov kreslenia a maľby akrylom, 1x týždenne, 2x 60 min., 4-6 osôb v skupine, program je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

Kurz ponúka nenáročné oboznámenie sa s technikami a postupmi malovania akrylovými farbami. Každá z 8 vzájomne nadväzujúcich lekcií kurzu je samostatným projektom zameraným na konkrétnu oblasť. Program je určený pre každého, bez vekového obmedzenia.

O programe 7 týždenného kurzu maľby akrylom:

 • Postup a spôsob prípravy podkladu, výber a použitie médií, to podstatné o farbách, ich spôsobe miešania a nanášania (K dispozícii sú textové prílohy so všetkými potrebnými informáciami).
 • Techniky náčrtu, výstavby obrazu, Transparentné a netransparentné techniky maľby. (práca s 2 druhmi akrylových farieb) Oboznámenie sa so špecifikami maľby zátišia, portrétu, figúry a krajinných scenérií.
 • Techniky malby štetcom, špachtlou a inými nástrojmi, premaľba štruktúr vytvorenej pastou, alebo gelom, využitie retardéru, tónované podklady, tieňovanie, stupňovanie tónov, farebná modulácia, maskovanie, impasto, sgrafitové efekty a lazúrovanie, pouring medium, techniky drippingu.
 • Názorné, praktické vysvetlenia ako dosiahnuť plastické efekty, vzdušnú perspektívu, hĺbku krajiny, ako namaľovať oblohu s oblakmi, more a vlny, spôsob farebného modelovania portrétu, figúry, zátišia, atd.
 • Analýza, kópia, parafráza,alebo štylizácia známeho diela podľa výberu, (Spontánny realizmus, Impresionizmus, Popart, Abstrakcia, Akčná maľba atď. + Kombinované techniky akrylu). Každý si odnesie viac ako 10 obrazov a štúdii.

Cena 7 týždenného kurzu AKRYL je 209,9 €/osoba.

(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky: – 2 druhy akrylových farieb, štetce, akrylový gel, pasta, retardér, poring medium, špachtle,našepsované podložky, papiere, maliarske plátna na ráme. Pracuje sa s nepáchnucimi materiálmi, nie sú potrebné ani ochranné návleky).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
OLEJOMAĽBA - Od Moneta po Picassa

(7 týždenný kurz základov klasickej olejomaľby, 1x týždenne, 2x 60 min., 4-6 osôb v skupine)

Kurz umožní pochopiť a úspešne používať techniku maľby olejovými farbami ľahko, efektívne, bez zdĺhavých teórii, receptov a sedenia nad knihami. Každá z 8 vzájomne nadväzujúcich lekcii kurzu je zameraná špecificky na konkrétnu oblasť. Kurz je určený pre začiatočníkov, ale aj skúsenejších, bez vekového obmedzenia.

O programe 7 týždenného kurzu olejomaľby:

 • Všetko o postupoch a spôsoboch prípravy podkladu, (maliarskej lepenky, plátna, sololitu atd.), to podstatné o farbách, ich spôsobe miešania a nanášania, to podstatné z histórie. (Účastník, v prípade záujmu, môže dostať v priebehu výuky textové prílohy so všetkými potrebnými informáciami).
 • Techniky náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev a korekcie. (Každý sa oboznámi so špecifikami maľby zátišia, portrétu,  figúry a krajiny).
 • Priame techniky, špachtľa a štetec, tieňovanie, stupňovanie tónov, farebná modulácia, sgrafitové efekty a lazúry, imprimitúra a tónované podklady, technika alla prima.
 • Praktický rozbor techník maľby Claude Moneta, Vincenta van Gogha, Paula Cézanna. (Názorné, praktické vysvetlenia ako dosiahnuť hĺbku krajiny, ako namaľovať oblohu s oblakmi, alebo more a vlny, spôsob farebného modelovania portrétu, figúry, zátišia, atd.).
 • Kópia a parafráza majstrovského diela. Olejomaľba dnes, kom­bi­no­va­ná technika.

Cena 7 týždenného kurzu olejomaľby je 209,9 €/osoba.
(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky. Pracuje sa s nepáchnucimi farbami a riedidlami, nie sú potrebné ani ochranné návleky).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
AKVAREL

(7 týždenný kurz maľovania akvarelovými farbami+ základy kreslenia , 7 stretnutí-1x týždenne , 2x 60 min., 4-6 osôb v skupine, program je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

Túžite si namaľovať vlastné krajinky, zátišia, či portrét? Chcete dať priestor svojej záľube, ktorú ste z nedostatku času roky zanedbávali? Maľba akvarelom patrí medzi najpôsobivejšie, ale zároveň najnáročnejšie z techník maľby a jej možnosti sú čo do šírky použitia takmer nevyčerpateľné. V múzeách a galériách celého sveta nájdeme krajiny, zátišia, figúry a portréty vytvorené touto technikou. Akvarel je tiež ideálnym prostriedkom pre návrhy a štúdie obrazov, ktoré majú byť neskôr vytvorené ako akryly, olejomaľby, v architektúre a dekoráciách sa používa pri návrhu a zobrazovaní budov a interiérov. Akvarel je aj v súčasnosti najpoužívanejšou ilustračnou technikou,
(komix, kreslené vtipy, karikatúra, manga atd.)
ktorej výsledok výrazne závisí od zručností a pohotovosti kresliara, preto kurz kladie dôraz aj na upevňovanie základov a úrovne kreslenia. Maľba akvarelom je nielen vzrušujúca a zábavná, je to tiež výzva. S osvedčeným vedením a dodržiavaním správnych postupov, si tak sériu podmanivých obrazov, obrázkov zvládne vytvoriť aj úplný začiatočník. Kurz maľby akvarelom vám poskytne všetko, čo potrebujete. Program je určený pre každého, bez vekového obmedzenia.

O programe 7 týždenného kurzu:

 • Postup a spôsob prípravy podkladu, výber a použitie médii, 5 zásad správnej kompozície obrazu, to podstatné o farbách, ich spôsobe miešania a nanášania
 • Techniky náčrtu, výstavby obrazu, Techniky lavírovania, gradácie, vrstvenie náterov ( práca s 4 druhmi akvarelových farieb- suché, mokré, polotekuté, tekuté) Oboznámenie sa so špecifikami maľby zátišia, portrétu, figúry a krajiny.
 • Špeciálne techniky (na rôzne druhy akvarelového papiera), Mokrý a suchý akvarel, malba tromi primárnymi farbami+ čierna, tieňovanie, stupňovanie tónov, farebná modulácia, maskovanie, sgrafitové efekty
 • Názorné, praktické vysvetlenia ako dosiahnuť vzdušnú perspektívu, atmosféru, hĺbku krajiny, ako namaľovať plastické efekty, oblohu s oblakmi, kvety, more a vlny, spôsob farebného modelovania portrétu, figúry, zátišia, atd.
 • Rozbor, Optická kópia, Inšpiratívna kópia a parafráza známeho diela, Konečné úpravy perom, tušom + pastelom (kombinované techniky). Každý si odnesie viac ako 14 obrazov, obrázkov a štúdii

Cena 7 týždenného kurzu AKVAREL je 209,9 €/osoba.
(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky: – 3 druhy akvarelových farieb, sady štetcov, rôzne druhy papiera, médiá, tuhy, kriedy, gumy, maskovacia kvapalina, lepiaca páska. Pracuje sa s nepáchnucimi materiálmi, nie sú potrebné ani ochranné návleky).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA
HAPPY PASTEL

(7 týždenný kurz maľovania technikou suchý pastel+ základy kreslenia, 7 stretnutí-1x týždenne, 2x 60 min., 4-6 osôb v skupine, program je určený pre začiatočníkov a mierne pokročilých)

Pastel je jedinečná výtvarná technika na rozhraní maľby a kresby, pri ktorej nedochádza k miešaniu farieb na palete, ale prekrývaním, miešaním a roztieraním priamo na papieri. Takto vytvorený vzťah medzi rukou a materiálom, je porovnateľný so vzťahom medzi rukou sochára a hlinou. Ak si túžite namaľovať krajinky svojich snov, malebné zátišia, kvety, portrét, postavy, či čokoľvek iné, technika pastelu Vám umožní vyjadriť Vaše estetické predstavy a spôsob interpretácie tvarov a farieb s minimálnym množstvom zložitého vybavenia. Nechajte sa ovládnuť nádherným vzrušením z maľovania, ktoré pociťujete pri práci s vlastnými prstami, pri ktorej máte pocit, že z nich farba priamo vyviera.

O programe 7 týždenného kurzu:

 • Základy kresby, skica, kompozícia, perspektíva, farebná harmónia- to podstatné o farbách, ich spôsobe nanášania, miešania, lineárna a tónovaná kresba, malovanie prstami
 • Výber námetu, techniky náčrtu, výstavby obrazu, techniky valérovania, gradácie, vrstvenie, Oboznámenie sa so špecifikami maľby zátišia, kvetov, objektov v perspektíve, krajiniek, portrétu, zvieracích a ľudských figúr, aktu.
 • Špeciálne techniky (na rôzne druhy papiera), tieňovanie, stupňovanie tónov, farebná modulácia, špeciálne efekty, zjednodušovanie obrazu, konečné úpravy- fixácia
 • Názorné, praktické vysvetlenia ako dosiahnuť vzdušnú perspektívu, atmosféru, hĺbku krajiny, ako namaľovať plastické efekty, oblohu s oblakmi, kvety, more a vlny, spôsob farebného modelovania portrétu, figúry, zátišia, atd.
 • Optická kópia, inšpiratívna kópia a parafráza známeho diela, kombinované techniky, akvarel-pastel, akryl- pastel, tempera- pastel. Každý si odnesie viac ako 14 obrazov, obrázkov a štúdii

Cena 7 týždenného kurzu PASTEL je 209,9 €/osoba.
(V cene je zahrnutý komplet materiál a pomôcky: sady pastelov, tuhy, gumy, rôzne druhy špec. papiera, lepiaca páska, fixatív v spreji- fixovanie pastelovým fixatívom. Nie sú potrebné ochranné návleky).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA